Služby

Poskytujeme komplexné služby vo verejnom obstarávaní, pokrývame všetky fázy verejného obstarávania od prípravy výzvy/oznámenia a súťažných podkladov, realizáciu súťažnej fázy, komunikácie s uchádzačmi/záujemcami až uzatvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom.

Tieto činnosti zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.

Poskytujeme nasledovné služby:

Verejné obstarávanie na kľúč – súťažné podklady, celý proces verejného obstarávania od zverejnenia oznámení až do uzatvorenia zmluvy a odoslania výsledku na ÚVO, prípadne Publikačnému úradu EÚ.

Elektronická aukcia na kľúč – príprava a realizácia e-aukcie, s ktorou nebudete mať žiadnu starosť. Všetko pripravíme my.

Prieskum trhu

Poradenstvo pre verejný a súkromný sektor ( vypracovanie ponúk do súťaží pre uchádzačov, príp. kontrola ponúk v zmysle súťažných podkladov, písanie žiadostí o nápravu, sformulovanie námietky, …)

Zápis do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie, ktorý nahrádza všetky dokumenty v §26 zákona o VO.

Služby poskytujeme pre nasledovné subjekty:

  • verejný obstarávateľ
  • obstarávateľ
  • osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na poskytnutie viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom
  • záujemca
  • uchádzač
  • účastník súťaže návrhov

Veľmi radi Vám pripravíme konkrétnu cenovú ponuku. Obráťte sa na nás na emailovú adresu: oso@ososro.sk